Burn Site near Toolik, Alaska - May 2012

SAM_2407 SAM_2409 SAM_2421 SAM_2422 SAM_2432 SAM_2435
SAM_2407 SAM_2409 SAM_2421 SAM_2422 SAM_2432 SAM_2435
SAM_2436 SAM_2437 SAM_2438 SAM_2439 SAM_2440 SAM_2441
SAM_2436 SAM_2437 SAM_2438 SAM_2439 SAM_2440 SAM_2441
SAM_2442 SAM_2443 SAM_2445 SAM_2446 SAM_2447 SAM_2449
SAM_2442 SAM_2443 SAM_2445 SAM_2446 SAM_2447 SAM_2449
SAM_2450 SAM_2451 SAM_2452 SAM_2455 SAM_2462 SAM_2466
SAM_2450 SAM_2451 SAM_2452 SAM_2455 SAM_2462 SAM_2466
SAM_2478 SAM_2479 SAM_2480 SAM_2805 SAM_2817 SAM_2818
SAM_2478 SAM_2479 SAM_2480 SAM_2805 SAM_2817 SAM_2818
SAM_2819 SAM_2820 SAM_2821 SAM_2822 SAM_2823 SAM_2824
SAM_2819 SAM_2820 SAM_2821 SAM_2822 SAM_2823 SAM_2824
SAM_2825 SAM_2826 SAM_2827 SAM_2828 SAM_2829 SAM_2830
SAM_2825 SAM_2826 SAM_2827 SAM_2828 SAM_2829 SAM_2830
SAM_2832 SAM_2833 SAM_2834 SAM_2835 SAM_2836 SAM_2837
SAM_2832 SAM_2833 SAM_2834 SAM_2835 SAM_2836 SAM_2837
SAM_2838 SAM_2843 SAM_2844
SAM_2838 SAM_2843 SAM_2844